Zespół badawczy

prof. zw. dr hab. Przemysław Urbańczyk


Kierownik Projektu

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Instytutu Archeologii oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; mediewista archeolog, poprzednio wykładowca w Instytucie Historii w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF) PAN oraz członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Opublikował ponad 400 publikacji (w tym 12 książek) z zakresu historii i archeologii wczesnego średniowiecza Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku.

dr Joanna Wawrzeniuk


Główny Koordynator Projektu

Adiunkt – Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Instytut Archeologii, Katedra Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy.

Zainteresowania badawcze: historia i kultura średniowieczna Europy Środkowej, przejawy myślenia magiczno-mitycznego u Słowian, zjawisko religijności ludowej na terenie ziem polskich (doba przedchrześcijańska i chrześcijańska), sposoby ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego (członek Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia)

mgr Dariusz Krasnodębski


Ekspert ds. badań archeologicznych na terenie Puszczy Białowieskiej

Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Od 1987 r. związany z badaniami na Podlasiu, w latach 2003-2016 prowadzący, wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków PAN oraz w ramach grantów MNiSW, projekty badawcze na terenie Puszczy Białowieskiej. Rozpoznał kilkanaście stanowisk znajdujących się zarówno w Białowieskim Parku Narodowym, jak i nadleśnictwach Białowieża, Browsk i Hajnówka.

Kierownik lub główny wykonawca wielu dużych prac badawczych m.in. grantów NCN i NPRH, koordynator badań na mazowieckim odcinku autostrady A2 oraz na podlaskim odcinku gazociągu jamalskiego. Badacz podlaskich grodzisk i specjalista od zdjęć lotniczych. Autor kilkudziesięciu publikacji związanych przeszłością Podlasia i Dolnej Bawarii.

dr Mirosław Stepaniuk


Geograf, ekolog krajobrazu, regionalista

Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Białostockiej. W latach 2012-2015 dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Aktywny działacz społeczny na wielu płaszczyznach, w tym: ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Współzałożyciel i równocześnie przewodniczący kilku organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia.

Koordynator kilkudziesięciu projektów regionalnych i międzynarodowych z pogranicza ochrony dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, rozwoju i promocji turystyki oraz zachowania języka regionalnego, m.in.: „Puszcza bez granic” – „Ochrona krajobrazu kulturowego regionu Puszczy Białowieskiej”, „Szkoła Tradycji Architektonicznych Północnego Podlasia”. 

dr Grzegorz Ryżewski


Historyk i
regionalista

Główny specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, badacz dziejów Podlasia i Wielkiego Księstwa Litewskiego, autor 11 książek, kilkudziesięciu artykułów poświęconych historii, zabytkom i dziedzictwu kulturowemu oraz wielu ekspertyz i studiów historyczno- przestrzennych dotyczących miejscowości woj. podlaskiego. Członek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Białymstoku, wiceprezes Fundacji Ochrony Zabytków “Na Rubieży”.

dr Kamil Niedziółka


Budowanie i obsługa bazy GIS

Doktor archeologii zatrudniony na stanowisku postdoc. W projekcie zajmuje się tworzeniem bazy GIS, prowadzeniem badań terenowych oraz opracowywaniem materiałów pozyskanych w ich trakcie.

Zainteresowania badawcze: późna epoka brązu oraz wczesna epoka żelaza w Europie Centralnej, badania osadnicze, analizy przestrzenne, wykorzystanie GIS w archeologii.

mgr Michał Jakubczak


Opracowywanie danych LiDAR

Doktorant w Instytucie Archeologii Polskiej Akademii Nauk. W projekcie zajmuje się klasyfikacją chmury punktów i interpretacją wygenerowanego Numerycznego Modelu Terenu, wprowadzaniem w bazę danych GIS obiektów znalezionych i zinterpretowanych w trakcie analiz.

Zainteresowania badawcze: studia nad krajobrazem, górnictwo skał krzemionkowych, wykorzystanie GIS (Global Information Systems), ALS (Airborne Laser Scanning) i SfM (Structure for Motion) w archeologii.

mgr Magdalena Rutyna


Opracowywanie danych biologicznych

Doktorantka w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W projekcie zajmuje się pozyskiwaniem i analizą szczątków roslinnych i zwierzęcych, oraz promocją projektu wśród społeczności lokalnej.

mgr Roman Szlązak


Budowanie i obsługa bazy GIS

Doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W projekcie zajmuje się przygotowaniem bazy GIS, wprowadzeniem i opracowywaniem danych LiDAR, przygotowaniem i zarządzaniem strony internetowej projektu oraz promocją projektu w mediach społecznościowych.

Zainteresowania badawcze: wykorzystanie niedestrukcyjnych metod badawczych w archeologii, archeologia lotnicza, satelitarna i fotogrametria, archeologia podwodna. Specjalizuje się w okresie wczesnośredniowiecznym i wczesnobizantyńskim, w szczególności architekturą sakralną i topografią miast.

 

mgr Michał Szubski


Opracowywanie danych LiDAR

Doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W projekcie zajmuje się obróbką oraz analizą danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego. Do jego głównych zadań należy mapowanie antropogenicznych obiektów o zachowanej własnej formie terenowej, ich interpretacja oraz integracja w środowisku GIS.

Zainteresowania badawcze: wykorzystanie niedestrukcyjnych metod badawczych w archeologii, epoka kamienia ze szczególnym uwzględnieniem neolitu oraz badania nad pradziejową eksploatacją, wykorzystaniem i gospodarką surowców krzemionkowych.

 

Komentarze są wyłączone.